ÖN ITT VAN:
Tatai közgyűlés – 2019. május 17. Általános 

Tatai közgyűlés – 2019. május 17.

A Kisvárosok Szövetsége 2019. május 17-én 14 órától tartotta 2019. évi 1. rendes közgyűlését Tatán. A Közgyűlést Lipők Sándor, a Szövetség elnöke nyitotta meg, majd az ülés helyszínét adó település házigazdája Michl József, tatai polgármester, a Szövetség alelnöke köszöntötte a megjelent tagokat, és delegáltakat. Néhány szóban bemutatta Tata város jelentőségét. Elmondta, hogy Tata számára hasznos a Szövetségben betöltött tagság, hiszen hasonló gondokkal küzdő városok alkotják a szervezetet, így egymás számára is hasznos tapasztalatokat tudnak adni szakmai szempontból. Hangsúlyozta, hogy jelenleg olyan program kidolgozásán fáradoznak helyben, mellyel lehetséges lenne a kisvárosokhoz kötődő állami támogatási rendszer megalkotása és működtetése, a falvakhoz és nagyvárosokhoz kötődő fejlesztési programokhoz hasonlóan.

A Közgyűlés napirendjeinek megtárgyalását megelőzően három – a Kisvárosok Szövetsége számára – fontos témakörben hallhattak előadásokat a résztvevők.

  1. „Kisvárosok a versenyképes Magyarországért” Gyopáros Alpár, a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos előadásában
  2. Tájékoztató az önkormányzatokat érintő aktualitásokról, melyet Dr. Dukai Miklós, a BM önkormányzati helyettes államtitkára tolmácsolt a jelenlévőknek, valamint
  3. A kisvárosok lehetőségei az integrált egészségügyi ellátás megvalósításában, Prof. Dr. Horváth Ildikó, az EMMI egészségügyért felelős államtitkára előadásában.

Gyopáros Alpár Kormánybiztos úr megköszönte, a „Kisvárosok a versenyképes Magyarországért” programot összeállító csoport munkáját. Kiemelte, hogy a jövőben elképzelhető a program megvalósítása. Előadásában három fejlesztésre szoruló településcsoportot különített el. Ezek közül elsőként beszélt a Modern Városok Programról, mely 2015-2017-ig tartó időszakot ölelt fel. Véleménye szerint az adott helyzetben a megyeszékhely városok fejlesztése nélkülözhetetlen, hiszen ezek a városok adják a GDP 40%-át. Szeretnék elérni azt, hogy autópályáról megközelíthetőek legyenek ezen települések az elkövetkezendő időben. A második nagyobb településcsoport a kis falvak csoportja. A Magyar Falu Program szerepével kapcsolatban kiemelte, hogy demográfiai problémákkal küzdenek ezek a települések, így itt szintén szükséges a fejlesztés megvalósítása. Ráadásul a falvak kevésbé részesültek a TOP-os forrásokból, mint a harmadik csoportot adó kisvárosok. Lényegesnek tartja ugyanakkor, hogy a kisvárosokat érintő fejlesztési program tekintetében alapos, minden tekintetben megfelelően elkészített terv szükséges. A szövetség tagjaitól a javaslatok összegzését, az igények felmérését kérte előadása befejező mondataiban.

Dr. Dukai Miklós helyettes államtitkár úr az önkormányzatok jelenlegi helyzetéről, aktuális kérdésekről, valamint a közös önkormányzati hivatalok újraalakításáról tartott értékelést. Az Mötv. hatályosulásának tapasztalatai véleménye szerint kedvezőek, alapvető strukturális változtatásokra nincsen szükség. A cél az önkormányzati rendszer gazdasági stabilitásának, működésének megőrzése. Hosszú távon fenntartható működtethető fejlesztések, digitális infrastruktúra, innováció megvalósítása a kistelepüléseken. Beszélt a választásokat követő időszakra vonatkozó teendőkről, kiemelten a közös hivatalok kialakítását, vagy az abból való kiválást érintően. Érintette a Belügyminisztérium hatáskörébe tartozó működési, felhalmozási célú pályázati rendszerek közül a REKI-t, téli rezsicsökkentést, vis maior támogatást. Kiemelte a köztisztviselői bérrendezést érintő pályázati lehetőséget, melyre 11 milliárd forintot fordított az állam a központi költségvetésből. Véleménye szerint ez az első fontos lépés a bérrendezés irányában. Említést tett továbbá a Helyi Közszolgáltatás Információs Rendszer (IKIR) működéséről, mellyel kapcsolatos regisztráció folyamatosan lehetséges. Feltárta a KÖFOP-2.3.4-VEKOP-15-2016-00002 „Önkormányzati Fejlesztések Figyelemmel Kísérése „című projektben rejlő eredményeket, valamint kitért az önkormányzatok tevékenységét segítő, a Kormány oldaláról letölthető tájékoztató és módszertani anyagokra.

Prof. Dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár asszony az ország egészségügyi helyzetének, a leggyakrabban előforduló betegségek arányszámának alakulását mutatta be, majd a prevenció, gondozás, egészségfejlesztés alappilléreinek jelentőségeire helyezte a hangsúlyt. Az integrált egészségügyi ellátás erőforrás hatásosságának növelését emelte ki, melynek emberközpontúnak, életcikluson átívelőnek, és az eltérő ellátási szintek, szolgáltatók által összehangoltnak kell lennie. A kisvárosok az integrált egészségügyi ellátásban előnyt élveznek, hiszen a betegek könnyebben területen belül vehetik igénybe az ellátást. Véleménye szerint optimális környezetet tudnak biztosítani az egészségügyi ellátás megvalósítására. Kiemelte, hogy szükséges további szakemberek bevonása az ellátásba, –  mint gyógytornász, dietetikus, vagy egészségpszichológus – természetesen a kisvárosok helyi viszonyainak figyelembevételével. A szakembereket csapatépítéssel, esetmegbeszélésekkel, folyamatos továbbképzésekkel támogathatják.

A kórházakban az ellátásban egyre divatosabb az egy napos műtétek elvégzése, ennek köszönhetően 65%-os a kórházi ágyak kihasználtsága. A jövőben szeretnék elérni, ha a kórház „Gyógyházként” működne, ahol a betegek minden szükséges gyógyászati ellátást megkapnának. Említést tett a „Három generációval az egészségért” elnevezésű pályázat sikeréről, melynek keretében 81 sikeresen pályázó vehet részt szív-érrendszeri prevenciós és gondozási programban, daganatos betegségek szűrését és korai felismerését elősegítő programban. Bízik abban, hogy a jövőben további pályázati lehetőségek lesznek, amelyben többen vehetnek részt. EFOP-1.8.1-VEKOP/15 „Komplex népegészségügyi szűrések” kiemelt EU-s projekt keretében kerül sor 2 lépcsős vastagbél szűrések elvégzésére, melynek kapcsán sok esetben sikerülhet időben felfedezni, és gyógyítani a daganatos megbetegedéseket. Az elkövetkezendő két éven belül az 50-70 év közötti korosztályt behívásos alapon érinti a vizsgálat, melynek sikerében bízik.

Az előadások sorozatának zárásaként Schmidt Jenő a TÖOSZ elnöke tájékoztatta a jelenlévőket néhány szóban az önkormányzati szövetségek együttműködési lehetőségeiről. Véleménye szerint az önmagukra hagyott kisvárosok, járásszékhely települések egy része nem lesz képes a megújulásra, a területi különbségek, vagy a lakosság összetétele, infrastrukturális feltételek elégtelensége miatt. Kitért a jövőt meghatározó szektorukra is, melyben erősödni kell, mint közszolgáltatások saját kézben tartása, vagy klímaváltozásra való felkészülés, infókommunikáció növelése, saját ellátórendszerek optimalizálása és működtetése saját forrásból. A vidéki települések vonzóvá tételét a fiatalok körében, a szövetségi rendszereknek hangsúlyos célkitűzésévé kell tenni. A fiatalok letelepedését, helyben maradását ösztönözni kell, jövedelemszerzési lehetőségek biztosításával, fejlesztésekkel, szolgáltatások igénybevételének lehetőségével, hogy ne néptelenedjenek el a legkisebb települések sem.

Az előadások aktualitását jelzi, hogy minden témában, számos kérdés hangzott el, mind Kormánybiztos úrhoz, mind pedig Helyettes Államtitkár úrhoz és Államtitkár asszonyhoz egyaránt.

Az előadásokat követően a Közgyűlés napirendjeinek megtárgyalása következett.

  1. Pénzügyi beszámoló megtárgyalása
  2. Beszámoló az előző közgyűlés óta eltelt időszakról
  3. Tájékoztató a „Kisvárosok a versenyképes Magyarországért” programról
  4. Egyebek

A Pénzügyi beszámoló megtárgyalásáról szóló napirend keretén belül Lipők Sándor elnök ismertette a megküldött beszámolóban foglaltakat. Megköszönte az Ellenőrző Bizottság munkáját, majd megkérte Dávid Zoltánt, Orosháza Város polgármesterét, a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját a beszámolóval kapcsolatban. A Bizottság elnöke tájékoztatása szerint a beszámolót érintő minden kérdést megtárgyaltak a Szövetség könyvelőjével, az észrevételeket egyeztették és javították, így elfogadásra javasolta a Közgyűlés felé a Szövetség 2018. évi pénzügyi beszámolóját, mely ez alapján elfogadásra került.

Lipők Sándor elnök az előző Közgyűlés óta eltelt időszakról szóló beszámolóban tájékoztatást adott a Szövetség ügyeit érintően. A tagok a kapott tájékoztatást egyhangúlag elfogadták.

A közgyűlés harmadik napirendi pontként a „Kisvárosok a versenyképes Magyarországért” elnevezésű programról szóló tájékoztatást tárgyalta. A tervezet elkészítésében aktív szerepet vállaltak Campanari-Talabér Márta Várpalota, Michl József, Tata, Nagy Sándor, Kistelek, Nógrádi Zoltán, Mórahalom, Dr. Sütő László, Marcali, valamint Lipők Sándor Kemecse települések polgármesterei, és kollégáik, munkatársaik. Az elkészült program Gyopáros Alpár kormánybiztos úr, és a Szövetség tagjai számára is továbbításra került. A Kormánybiztos úrral történt egyeztetések során megállapítást nyert, hogy a kidolgozott program-javaslat lehet a program 1.0-s verziója, de ezt szükséges tovább finomítani, konkrét javaslatokat beleépíteni, tervezett becsült összegeket, várható értékeket megjeleníteni, amellyel egészen pontos elképzeléseket lehet a Kormánybiztos úr, ez által pedig a Kormány elé tárni a Kisvárosok jövőbeni fejlesztése érdekében.

Schmidt Jenő, Tab település polgármestere a program-tervezetet jónak találja a térségi szemléletet helyesnek tartja. Javasolja, hogy a járásszékhely település legyen a felelőse majd a pályázatokkal kapcsolatos koordinációnak, az állami szereplők bevonásával. A különböző városok, szervek közötti konfliktusok elkerülése érdekében javaslatot tesz egy generális megoldás megvalósítására, például kormányrendelet formájában kerüljön szabályozásra a pályázati rendszer, valamint a koordináció.

Nagy Sándor Kistelek polgármestere a kialakított munkacsoport tagjaként kéri a jelenlévőket, hogy a Szövetség gyűjtse össze a konkrét javaslatokat, és kérje ezt a nem jelenlévőktől is. Lényegében már csak az operatív döntéseket kell meghozni és ezekkel feltölteni.

Lipők Sándor elnök az elhangzottak alapján a „Kisvárosok a versenyképes Magyarországért” elnevezésű program 1.0. verzióját, mely a Szövetség minden tagja számára megküldésre került, szavazásra bocsátotta, és azt a tagok egyhangúlag megszavazták.

Mivel az Egyebek napirendjén belül a Közgyűlés tagjainak nem volt felvetése, észrevétele, így Lipők Sándor elnök megköszönte a részvételt és a Közgyűlés ülését bezárta.

Related posts